13th May 2019

Mensud Keco

 

 

Mensud Kečo 

(Foča, BiH, 1957.) Srednju školu i Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Sarajevu 1980. godine. Član je ULUBiH od 1982. U mandatu predsjednika pokre nuo je obnovu udruženja 1998. Utemeljitelj je Godišnje izložbe crteža BiH. Organizirao je preko 50 izložbi u Bih i inozemstvu. 2001. je boravio u SAD-u na edukacijskom projektu “Art Menage ment” Clan je međunarodne asocijacije monumen talne skulpture te je organizirao 10-tak projekata iz te oblasti. Dobitnik je više nagrada za crteže i skulpture od kojih: 1.nagrada u Sarajevu 2007., u Tuzli nagrada za minijaturu 2003., 1. nagrada u Sarajevu 2003., u Sarajevu za crtež “Collegium artisticum” 2001.,2004.,2007., u Mostaru na Grand Prixu 1. nagrada 1999. i nagrade 2000. i 2003. Realizirao je preko 20 samostalnih izložbi i učestvovao u preko 100 grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Učesnik jke na više od 50 umjetničkih simpozija, kolonija i humanitarnih izložbi i akcija u zemlji i svijetu.