8th October 2015

Statut udruge

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge Društvo  za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine (u daljnjem tekstu Udruga),održana dana 05.06 2015. u Červar Poratu, Trg Pod Hrastom 3, Poreč, donijela je

S T A T U T

 1. Temeljne odredbe

Članak 1.

 1. Ovim Statutom udruge (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se naziv, sjedište, područje djelovanja, cilj i zadaće, djelatnosti, tijela Udruge, način upravljanja, imovina udruge, materijalno-financijsko poslovanje, javnost rada, prestanak rada udruge i druga pitanja značajna za rad Društva za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine (u daljem tekstu: Udruga).
 1.         Naziv i sjedište udruge

Članak 2.

 1. Naziv udruge je: Društvo  za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine (u daljnjem tekstu Udruga).
 2. Sjedište udruge je u Červar Poratu, Trg Pod Hrastom 3, Poreč.

Članak 3.

 1. Udruga ima znak. Znak čini prikaz mozaika u sredini oko kojega je kružno ispisan pun naziv Udruge.
 2. Udruga ima pečat. Pečat sadrži naziv i sjedište (Poreč), a u sredini se nalazi znak Udruge.
 3. Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 4.

 1. Udruga je u svom djelovanju samostalna.
 2. Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 5.

 1. Udrugu zastupaju predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik.

Članak 6.

 1. Udruga djeluje na području Grada Poreča, Istarske Županije, Republike Hrvatske i šire.
 2. Udruga se može učlaniti i u druge udruge i saveze udruga, kada je to u interesu i nije u suprotnosti sa Zakonom o udrugama.

III.              Ciljevi i zadaće Udruge

Članak 7.

 1. Cilj i svrha osnivanja Udruge je: edukacija, očuvanje i promicanje kulturne baštine i umjetnosti, aktivnosti koje su povezane s njima radi učinkovitijeg korištenja ovih resursa u razvoju kulturnog  turizma i poduzetništva utemeljenog na kulturnoj baštini grada Poreča, Istre, Republike Hrvatske a po načelima održivog razvoja.
 2. Ciljevi Udruge su definirani u skladu sa načelima usvojenim iz Institucionalnih dokumenata poput:STRATEŠKOG OKVIRA RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE, NACIONALNOM STRATEGIJOM ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG GOSPODARSKOG KORIŠTENJA KULTURNE BAŠTINE REPUBLIKE HRVATSKE, STRATEGIJOM RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE.

Članak 8.

 1. Udruga može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća i ciljeva, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.
 2. Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.
 3. Udruga može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.
 1. Članovi udruge

Članak 9.

 1. Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna

osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

 1. Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
 2. Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.
 3. Članstvo može biti redovito i počasno.
 4. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština udruge.

Članak 10.

 1. Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Skupštini Udruge, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
 2. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata.

Članak 11.

 1. Skupština Udruge može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 12.

 1. Članovi Udruge imaju pravo:

– sudjelovati u aktivnostima Udruge,

– biti informirani o radu Udruge,

– birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.(redovni članovi)

 1. Članovi Udruge imaju dužnost:

– poštovati odluke tijela Udruge,

– poštovati odredbe Statuta,

– plaćati redovito godišnju članarinu.

Članak 13.

 1. Članstvo prestaje:

– istupanjem,

– isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,

– isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

 1. Odluku o isključenju donosi predsjednik udruge . Protiv odluke predsjednika udruge o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini.
 2. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

 1. Udruga vodi popis članova.
 2. Popis članova može se voditi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način (npr. u papirnatom obliku).
 3.    Popis članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članak 15

Sve međusobne sporove ili sukobe interesa proizašle iz članstva u udruzi,članovi se obavezuju riješiti mirnim putem,prihvačanjem konačne odluke donesene dvotrećinskom većinom glasova redovnih članova Skupštine udruge.

 

 

 1. Ustrojstvo i upravljanje poslovima udruge

 

Članak 16.

 1. Tijela upravljanja Udrugom su: Skupština, Predsjednik Udruge, Potpredsjednik Udruge i Tajnik Udruge

Članak 17.

 1. Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.
 2. Skupštinu udruge čine svi članovi udruge odnosno izabrani predstavnici pravnih osoba članova udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovna,izborna i izvanredna.Skupština redovito zasjedajednom u tijeku godine,dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik udruge na vlastitu inicijativu.U odluci o sazivanju Skupštine Presjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži1/3 članova udruge.U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtijeva,sazvat će je predlagatelj(odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanje sjednice).

U slučaju isteka mandata tijela udruge Skupštinu će sazvati zadnje upisani Predsjednik u Registru udruga Republike Hrvatske.Ako to ne učini u roku 30 dana od dana isteka mandata,ista će se sazvati na zahtjev 1/3 članova postupkom propisanim u Statutu udruge.

Članak 19.

 1. Javnost rada

Rad udruge je javan. Javnost rada udruge ostvaruje se na načine utvđenim ovim     Statutom,poimence:

. pravodobnim izvjesćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima,pisanim izvješćima,na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;

. javnim priopćavanjem

 1. Skupština udruge obavlja sljedeće poslove:
 • usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava Predsjednika, Potpredsjednika i Tajnika Udruge
 • bira i razrješava likvidatora udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o primanju u članstvo i prestanak članstva u udruzi,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Članak 20.

 1. Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje.
 2. Skupštinu saziva predsjednik Udruge
 3. Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Udruge a odluke donose nadpolovičnom većinom prisutnih redovitih članova

Članak 21.

 1. Predsjednik Udruge je izvršno tijelo Udruge.
 2.        Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge, zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.
 3. Predsjednik Udruge je odgovoran za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća.
 4. Predsjednik Udruge dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.
 5.        Predsjednik Udruge sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Mandat predsjednika udruge traje četiri godine.

 1. U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti Predsjednika Udruge zamjenjuje Potpredsjednik Udruge.

Članak 22.

 1. Predsjednik i Potpredsjednik Udruge nadležni su obavljati sljedeće poslove:

– donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležna Skupština Udruge

– priprema nacrt Statuta i drugih akata,

– saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima skupština raspravlja,

– izvršava odluke Skupštine,

– prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,

– odlučuje o isključenju iz članstva,

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

– odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

Članak 23.

 1. Tajnik nadležan je obavljati sljedeće poslove:

– vodi popis članova Udruge

– vodi i čuva evidenciju financijsko-materijalnog stanja udruge

-brine o javnosti rada Udruge

– priprema sjednice Skupštine i pomaže predsjedniku i njegovom radu .

Članak 24.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština i/ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela za posao u pojedinim područjima djelovanja udruge. Odlukom o osnivanju komisije ili radna tijela utvrđuje se njihov sastav,zadaća,vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Za utvđivanje i provođenje postupka u svezi stegovne odgovornosti članova Skupštine će se imenovati kao povremeno radno tijelo stegovna komisija. Stegovna komisija imenuje se po potrebi i ima tri člana. Stegovna odgovornost definira se kao teža povreda statutarnih odredbi i narušavanje interesa i ugleda udruge.Stegovne mjere su opomena i isključenje iz članstva.Protiv navedene odluke može nezadovoljna strana izjaviti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 25.

.

 1. Predsjednik Udruge, Potpredsjednik Udruge i Tajnik Udruge mogu bit razriješeni dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

– na vlastiti zahtjev,

– ako ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

– ako djeluju protivno zakonu ili Statutu ili

– ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju Predsjednika, Potpredsjednik i Tajnika donosi Skupština, na prijedlog deset redovnih članova Udruge.

 

 

 

 1. Materijalno-financijsko poslovanje

 

Članak 26.

 1. Za ostvarivanje utvrđenih programa udruga osigurava sredstva iz imovine udruge.
 2.   Imovinu udruge čine :
 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina,
 • dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva koja je udruga stekla obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • novčana sredstva koja je udruga stekla obavljanjem djelatnosti sukladno članku 9. ovog Statuta,
 • novčana sredstva koja je udruga stekla financiranjem programa udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • nepokretne i pokretne stvari,
 • druga imovinska prava.
 1. Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 27.

 1. Financijsko poslovanje udruge zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva udruge.
 2.    Mogući višak ostvarenih prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom za narednu godinu.
 3. U udruzi se vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema propisima kojima se unapređuje vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 28.

 1. Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
 2. Članovi udruge ne odgovaraju za obveze udruge.
 3. Udruga može stjecati pokretne i nepokretne stvari.

 

 

VII.        Prestanak rada udruge

 

Članak 29.

 1. Razlozi za prestanak djelovanja udruge jesu:
 2. Odluka skupštine o prestanku rada udruge,
 3. Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 4. Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice udruge, ako ona nije održana,
 5. Pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 6. Pokretanje stečajnog postupka,
 7. Na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.
 8. U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.
 9. Činjenice iz stavka 1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti utvrđuje rješenjem nadležni ured.
 10. Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

Članak 30.

 1. U slučajevima iz članka 28. stavka 1. točaka 1., 3., 4., i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije udruge.
 2. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.
 3. Likvidator ne mora biti član udruge.
 4. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.
 5. Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine udruge.
 6. Nad udrugom se može provesti i skraćeni postupak prestanka udruge u kom slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

Članak 31.

 1. Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.
 2. Prestankom postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.
 3. Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VIII.      Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 32.

 1. Statut kao i ostale akte, koje donosi Skupština, donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova odnosno predstavnika udruge.
 2. Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.

Članak 33.

 1. Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.

Članak 34.

 1. Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini udruge.

Članak 35.

 1. Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine udruge od 26. srpnja 2011. godine.

Predsjednik udruge:

Dean Jovicevic

Knjigovodstvo udruge vodi
Melius Modus d.o.o.
Poreč, Vukovarska 19

Direktorica
Mr.sc. Sandra Mušković dipl.oec.
M1: 0992606069
M2: 0914512325
T: 052/653-317
F: 052/432-347